Vedtægter for Rejsearrangører i Danmark, “RID”

§1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Rejsearrangører i Danmark (“RID”). 

RID skal tillige benytte navnet Tour Operators in Denmark. 

RIDs hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§2 – Formål

RID er en landsdækkende brancheforening for arrangører af ferierejser med fly. 

RIDs formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser i Danmark og i udlandet overfor offentlige myndigheder, nationale og internationale organisationer, medier og andre, hvis forhold og virke har betydning for rejsearrangørernes virksomhed. 

RID skal gennem sit virke medvirke til at styrke rejsebranchens seriøsitet og anseelse samt arbejde for, at der ikke sker begrænsninger i den fri konkurrence mellem medlem-merne eller mellem andre aktører i den danske rejsebranche. 

RID skal påse medlemmernes overholdelse af gældende lovgivning og branchekutymer og om fornødent påtale eventuelle overtrædelser.

RID har tillige til formål at fungere som kontaktorgan mellem medlemmerne samt behandle og afgøre spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne. RID skal endvidere bistå medlemmerne med råd og vejledning om relevant lovgivning og rejsebranchens forhold generelt. RID kan dog ikke påtage sig opgaver af fagretlig karakter eller på anden måde involvere sig i sådanne forhold. 

RID kan repræsentere medlemmerne i relevante organisationer eller organer i Danmark eller i udlandet. RID kan endvidere samarbejde med andre brancheforeninger eller organisationer og om fornødent lade sådanne foreninger eller organisationer repræsen-tere RIDs medlemmer i konkrete tilfælde. 

RID har etableret et sekretariat med ansat direktør til varetagelse af den daglige administration af foreningen.

§3 – Medlemmer

Som medlem optages virksomheder, der som hovederhverv arrangerer og sælger ferier med fly, og som har forretningskontor eller anden fast repræsentation i Danmark. 

Medlemskab af RID kan principielt opnås af enhver virksomhed, som opfylder ovenstående krav, og som efter bestyrelsens eller evt. generalforsamlings skøn udøver sin aktivitet på en seriøs og ansvarsbevidst måde og på et forsvarligt økonomisk grundlag. 

RIDs bestyrelse afgør, om et medlem eller en ansøgende virksomhed opfylder betingelserne for at være medlem af RID. 

Bestyrelsen kan bestemme, at en virksomhed, der søger om optagelse som medlem, forinden optagelsen skal have drevet virksomhed i en sådan periode, at den kan fremlægge sit 1. årsregnskab. årsregnskabet kan kræves forelagt bestyrelsen inden denne træffer afgørelse efter retningslinierne ovenfor. 

Såfremt en ansøgning om medlemskab ikke imødekommes, kan den ansøgende virksomhed kræve afslaget forelagt for generalforsamlingen til endelig afgørelse. 

Medlemmerne har ret til på brevpapir, i annoncer eller på anden vis at reklamere med deres medlemskab af RID. 

Medlemskab af RID forudsætter, at den pågældende virksomhed tillige er medlem af Pakkerejse-Ankenævnet og at de af Pakkerejse-Ankenævnet besluttede kendelser efterkommes, medmindre helt ekstraordinære omstændigheder taler imod. 

Medlemmerne er forpligtet til at følge RIDs almindelige bestemmelser for ferierejser med fly.

§4 – Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. 

Generalforsamlinger indkaldes med 21 dages varsel ved ordinær eller elektronisk post til hvert medlem. 

Dagordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om RIDs virksomhed i det forløbne regnskabsår 
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse 
4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
6. Valg af revisorer 
7. Forslag fra medlemmerne 
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal ind-sendes til formanden og medtages på dagsordenen, såfremt de fremkommer senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb eller i øvrigt foreligger så tidligt, at de kan anfø res på dagsordenen ved indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen rundsendes til bestyrelsen tillige:

A. Regnskab for det forløbne regnskabsår. 
B. Budget for det følgende regnskabsår. 
C. Forslag til kontingent. 
D. Eventuelle indkomne forslag.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når så mange medlemmer er til stede, at de sammen repræsenterer over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal. 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

En sådan indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det antal stemmer, der er repræsenteret på denne. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt absolut flertal blandt de repræ-senterede stemmer. Dette gælder dog ikke beslutning om ændring af vedtægter, jf. nedenfor. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller såfremt mindst 2 medlemmer anmoder herom. 

I givet fald skal bestyrelsen iværksætte indkaldelsen uden urimelige forsinkelser og med et varsel på højest 4 uger.

§5 – Stemmeret

Hvert medlem har følgende stemmer, baseret på medlemmets salg af rejser (pakke-rejser og seat-only) med afrejse ud af Danmark i det foregående regnskabsår: 

Antal passagerer
Stemmer
0 – 25.000
10
25.001 – 50.000
15
50.001 -100.00020
100.001 – 150.000
25
150.001 – 200.00030
200.001 – 250.000
35
250.001 – 300.000
40
300.000 <45

Stemmeberettigede medlemmer af RID kan udøve deres stemmeret ved fuldmagt til et andet medlem af RID. Intet medlem kan dog modtage fuldmagt fra flere end 2 stemmeberettigede medlemmer.

§6 – Bestyrelse

RID ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 5 medlemmer efter general-forsamlingens beslutning. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen finder sted for en periode på 2 år. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader den virksomhed, vedkommende repræsenterer, ophører bestyrelseshvervet automatisk. 

RIDs formand vælges blandt RIDs 4 største medlemmer. Næstformand vælges blandt de resterende medlemmer. Valg af formand og næ stformand finder sted hvert 2. år. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis samtlige medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen eller af RID. 

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på RIDs vegne om foreningen og om branchens forhold generelt – herunder om salgsudviklingen. Det kan dog aftales, at Direktøren udtaler sig om specifikke forhold.

§7 – Tegningsret

RID tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. 

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§8 – Kontingent

Generalforsamlingen træffer hvert år beslutning om kontingent for medlemskab af RID.

§9 – Regnskabsår og Revision

RIDs regnskabsår er kalenderåret. 

RIDs regnskab udarbejdes med faglig bistand fra et af RIDs medlemmer og revideres af en ledende medarbejder blandt RIDs medlemmerne. 

Generalforsamlingen kan beslutte, at revision i stedet skal foretages af en statsautorise-ret eller registreret revisor.

§10 – Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af RID skal ske skriftligt til bestyrelsen og med mindst 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår. I opsigelsesperioden hæfter det pågældende medlem for evt. ubetalte kontingentandele. 

Refusion af kontingent ydes ikke. Et udmeldt medlem har ikke ret til at få noget af, hvad han har indbetalt til RID tilbagebetalt eller nogle af RIDs aktiver. 

Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem af økonomiske eller andre årsager indstiller sin virksomhed eller efter bestyrelsens skøn ikke længere opfylder vilkårene for medlemskab af RID eller gennem sin handlemåde skønnes at modarbejde RIDs interesser. 

Eksklusion kan efter bestyrelsens skøn finde sted med umiddelbar virkning eller senest ved udgangen af det pågældende regnskabsår. 

Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen omprøvet på en ordinær eller ekstra-ordinær generalforsamling, hvor der kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for at fast-holde eksklusionen. 

Såfremt RIDs formue på tidspunktet for udmeldelse er negativ, kan bestyrelsen gøre udmeldelse betinget af, at det pågældende medlem betaler et beløb til forholdsmæssig dækning af underskuddet svarende til det pågældende medlems andel af de samlede stemmer i RID på det pågældende tidspunkt. 

Et ekskluderet medlem har intet krav på nogen del af RIDs eventuelle formue.

§11 – Vedtægtsændringer og opløsning

Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af RIDs vedtægter. 

Til vedtagelse af et forslag om ændringer af RIDs vedtægter kræves, at 2/3 af de samlede stemmer er repræsenteret på en generalforsamling, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Såfremt der afgives mindst 2/3 stemmer for forslaget, men såfremt det fornødne antal stemmer ikke er repræsenteret, skal RIDs bestyrelse indkalde til en ny general-forsamling til behandling af samme forslag. Dette forslag betragtes som gyldigt vedtaget, såfremt der på denne generalforsamling afgives 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. 

Efter samme regler træffes der beslutning om eventuel opløsning af RID. I givet fald skal RIDs formue efter at alle gældsposter er betalt fordeles mellem medlemmerne på det pågældende tidspunkt i forhold til indbetalte kontingenter for de seneste 3 år. 

Således ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 19. maj 2003.