Vedtægter for Rejsearrangører i Danmark, “RID”

§1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Rejsearrangører i Danmark (“RID”).

RID skal tillige benytte navnet Tour Operators in Denmark.

RIDs hjemsted er Frederiksberg Kommune


§ 2 – Formål

RID er en landsdækkende brancheforening for arrangører af ferierejser med fly.

RIDs formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser i Danmark og i udlandet overfor politikere, offentlige myndigheder, nationale og internationale organisationer, medier og andre, hvis forhold og virke har betydning for rejsearrangørernes virksomhed.

RID skal medvirke til at styrke rejsebranchens seriøsitet og anseelse samt arbejde for, at der ikke sker begrænsninger i den fri konkurrence mellem medlemmerne eller i forhold til andre aktører i den danske rejsebranche.

RID skal påse medlemmernes overholdelse af gældende lovgivning og branchekutymer og om fornødent påtale eventuelle overtrædelser for derigennem at understøtte brancheforeningens seriøsitet og anseelse i forhold til de rejsende og myndighederne.

Udover den eksterne interessevaretagelse skal RID sekundært forestå intern interessevaretagelse og medlemsservice i form af rådgivning, sparring, lovfortolkning m.v. til medlemmerne. RID kan dog ikke påtage sig opgaver af fagretlig karakter eller på anden måde involvere sig i sådanne forhold.
Herudover skal RID synliggøre medlemmerne som seriøse og ansvarlige udbydere af ferierejser med fly til udlandet.

RID kan repræsentere medlemmerne i relevante organisationer eller organer i Danmark eller i udlandet. RID kan endvidere samarbejde med andre brancheforeninger eller organisationer og om fornødent lade sådanne foreninger eller organisationer repræsentere RIDs medlemmer i konkrete tilfælde.

Brancheforeningen etablerer et sekretariat med ansat direktør til varetagelse af den daglige administration. Direktøren forestår brancheforeningens opgaver efter bestyrelsens og generalforsamlingens beslutning.
Efter aftale med bestyrelsen kan direktøren supplere sekretariatet med yderligere ansættelser i den udstrækning, der måtte være behov herfor.

§ 3 – Medlemmer


Som medlem optages virksomheder, der som hovederhverv arrangerer og sælger ferierejser med fly til udlandet, og som har fast forretningssted i Danmark.

Det er et vilkår for optagelse som nyt medlem, at man har stillet garanti i den danske rejsegarantifond og herigennem bidrager til Pakkerejse-Ankenævnets virke.

Det er endvidere et vilkår for optagelse af nye medlemmer, at virksomheden i det seneste hele regnskabsår har haft en pakkerejseomsætning på min. 20 mio. kr., og at virksomheden på tidspunktet for ansøgningen om optagelse har en positiv egenkapital.

Endelig er det et vilkår for optagelse, at den pågældende virksomhed efter bestyrelsens eller evt. generalforsamlingens skøn udøver sit virke på en seriøs og ansvarsbevidst måde. Herunder, at Pakkerejse-Ankenævnets kendelser efterkommes, medmindre helt ekstraordinære omstændigheder taler imod.

Såfremt en majoritet af den ansøgende virksomheds ejere eller den eller de personer, der reelt driver virksomheden, gentagne gange har påført Rejsegarantifonden tab ved en konkurs, kan optagelse tidligst finde sted efter 3. afsluttende regnskabsår for den ansøgende virksomhed.

RIDs medlemmer afgør på en ordinær generalforsamling, om en ansøgende virksomhed opfylder betingelserne for at blive medlem af RID.
Såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, kan ekstraordinær generalforsamling afholdes om optagelse af en virksomhed.

Medlemmerne har ret til på brevpapir, hjemmeside, i annoncer eller på anden vis at reklamere med deres medlemskab af RID.

Medlemmerne er forpligtet til at følge RIDs almindelige bestemmelser for ferierejser med fly.


§4 – Generalforsamlinger


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

Generalforsamlinger indkaldes med 21 dages varsel ved ordinær eller elektronisk post til hvert medlem.

Dagordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om RIDs virksomhed i det forløbne regnskabsår
 3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Overordnet handlingsplan for det kommende år
 7. Valg af formand og næstformand
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Forslag med medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Formanden sørger for, at forslag udsendes til alle medlemmer inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen udarbejder forslag til handlingsplan til godkendelse på generalforsamlingen.

Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen rundsendes til medlemmerne tillige:

A. Regnskab for det forløbne regnskabsår.
B. Budget for det følgende regnskabsår.
C. Forslag til kontingent.
D. Eventuelle indkomne forslag.
E. Forslag til handlingsplan

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når så mange medlemmer er til stede, at de sammen repræsenterer over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

En sådan indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det antal stemmer, der er repræsenteret på denne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt absolut flertal blandt de repræsenterede stemmer. Dette gælder dog ikke beslutning om ændring af vedtægter, jf. nedenfor.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller såfremt mindst 2 medlemmer anmoder herom.

I givet fald skal bestyrelsen iværksætte indkaldelsen uden urimelige forsinkelser og med et varsel på højest 4 uger.

§5 – Stemmeret


Hvert medlem har følgende stemmer, baseret på medlemmets salg af ferierejser (pakkerejser og seat-only) med afrejse ud af Danmark i det foregående regnskabsår:

Antal passagererStemmer
0 – 25.00010
20.001 – 50.00015
50.001 – 100.00020
100.001 – 150.00025
150.001 – 200.00030
200.001 – 250.00035
250.001 – 300.00040
> 300.00050

Stemmeberettigede medlemmer af RID kan udøve deres stemmeret ved fuldmagt til et andet medlem af RID. Intet medlem kan dog modtage fuldmagt fra flere end 2 stemmeberettigede medlemmer.

§6 – Bestyrelse


RID ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 5 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning.

Formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer. Formand skal være adm. direktør eller tilsvarende i en medlemsvirksomhed. Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen finder sted for en periode på 2 år.

For at sikre kontinuitet i bestyrelsen, vælges formand og et eller flere bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Første gang i 2023.

Herudover vælger generalforsamlingen en suppleant, der indtræder ved permanent forfald hos et bestyrelsesmedlem.

Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader den virksomhed, vedkommende repræsenterer, ophører bestyrelseshvervet automatisk.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis samtlige medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen eller af RID.

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på RIDs vegne om foreningen og om branchens forhold generelt – herunder om salgsudviklingen. Det kan dog aftales, at direktøren udtaler sig om specifikke forhold.

§7 – Tegningsret


RID tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.


§8 – Kontingent


Efter indstilling fra bestyrelsen træffer generalforsamlingen hvert år beslutning om kontingent for medlemskab af RID.

§9 – Regnskabsår og Revision


RIDs regnskabsår er kalenderåret.

RIDs regnskab udarbejdes med faglig bistand fra et af RIDs medlemmer og revideres af en ledende medarbejder blandt RIDs medlemmerne.

Generalforsamlingen kan beslutte, at revision i stedet skal foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.


§10 – Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af RID skal ske skriftligt til bestyrelsen og med mindst 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår. I opsigelsesperioden hæfter det pågældende medlem for evt. ubetalte kontingentandele.

Refusion af kontingent ydes ikke. Et udmeldt medlem har ikke ret til at få noget af, hvad han har indbetalt til RID tilbagebetalt eller nogle af RIDs aktiver.

Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem af økonomiske eller andre årsager indstiller sin virksomhed eller efter bestyrelsens skøn ikke længere opfylder vilkårene for medlemskab af RID eller gennem sin handlemåde skønnes at modarbejde RIDs interesser og formål; jf. §2 og §3.

Eksklusion kan efter bestyrelsens skøn finde sted med umiddelbar virkning eller senest ved udgangen af det pågældende regnskabsår.

Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen omprøvet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for at fastholde eksklusionen.

Såfremt RIDs formue på tidspunktet for udmeldelse er negativ, kan bestyrelsen gøre udmeldelse betinget af, at det pågældende medlem betaler et beløb til forholdsmæssig dækning af underskuddet svarende til det pågældende medlems andel af de samlede stemmer i RID på det pågældende tidspunkt.

Et ekskluderet medlem har intet krav på nogen del af RIDs eventuelle formue.


§11 – Vedtægtsændringer og opløsning


Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af RIDs vedtægter.

Til vedtagelse af et forslag om ændringer af RIDs vedtægter kræves, at 2/3 af de samlede stemmer er repræsenteret på en generalforsamling, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt der afgives mindst 2/3 stemmer for forslaget, men såfremt det fornødne antal stemmer ikke er repræsenteret, skal RIDs bestyrelse indkalde til en ny generalforsamling til behandling af samme forslag. Dette forslag betragtes som gyldigt vedtaget, såfremt der på denne generalforsamling afgives 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Efter samme regler træffes der beslutning om eventuel opløsning af RID. I givet fald skal RIDs formue efter at alle gældsposter er betalt fordeles mellem medlemmerne på det pågældende tidspunkt i forhold til indbetalte kontingenter for de seneste 3 år.

Således ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2023.