Retningslinjer for ansvarlig turisme

Hvorfor ansvarlig turisme?

I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed. Det gælder ikke mindst inden for turismeindustrien.

Som brancheorganisation for Danmarks seriøse og førende ferierejsearrangører ønsker Rejsearrangører i Danmark, RID, at bidrage til både en skærpet opmærksomhed og til aktive indsatser, der kan forbedre forholdene for både de rejsende, for lokalbefolkningen på rejsemålene og for miljøet generelt.

Derfor har RID udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvad vi kalder ”ansvarlig turisme”. Retningslinjerne skal ses som en inspirations ramme for medlemmernes individuelle indsatser. Grundet forskelligheden i medlemmernes virke, størrelse, rejsemål m.v. er det vigtigere at have en generel ”overligger” frem for meget specifikke mål, krav og opfyldelseskriterier.

Vi har ikke alene udarbejdet disse retningslinjer, fordi den politiske dagsorden og sund fornuft taler derfor, men tillige fordi bæredygtighed og ansvarlighed giver god, forretningsmæssig mening.

Vi tror, at fokuseringen på ansvarlig turisme kan være med til at skærpe profilen hos de seriøse rejse-arrangører og deres samarbejdspartnere (flyselskaber og hoteller m.v.) og derigennem blive en vigtig konkurrenceparameter over for de ferierejsende. 

Ansvarlig turisme handler om at skabe en positiv forskel, når danskerne rejser på ferie i udlandet.

RID har bygget retningslinjerne om bæredygtig og ansvarlig turisme op om tre centrale hensyn:

  • Hensynet til de rejsende
  • Hensynet til lokalbefolkningen
  • Hensynet til dyreliv, klima og miljø

1. Hensynet til de rejsende

Vi vil arbejde aktivt for at

• Rejsearrangørerne i tæt dialog med Udenrigsministeriet og andre myndigheder og organisationer før og under rejsen sikrer relevant information til de rejsende om begivenheder eller forhold på rejsemålene, som nødvendiggør en skærpet opmærk-somhed eller andre forholdsregler hos de rejsende.

• Rejsearrangørerne kun sælger rejser til udlandet til personer, som er fyldt 18 år. Personer under 18 år skal være ledsaget af en voksen, der er fyldt 18 år, eller som kan fremvise en skriftlig tilladelse fra sine forældre/værge.

• Rejsearrangørerne markedsfører og gennemfører ungdomsrejser på en sådan måde, at de unge ikke opfordres til indtagelse af alkohol, tobak eller medicin, og at arrangørerne træffer de fornødne forholdsregler for at udvise et rimeligt opsyn med unge, som rejser på egen hånd.

• Rejsearrangørerne sikrer, at sikkerheds- og sundhedsforholdene (eks. skiltning i pool-områder, hygiejne- og fødevarekontrol m.v.) på hotellerne som minimum lever op til lokale myndighedskrav.

2. Hensynet til lokalbefolkningen

• Rejsearrangørerne udvikler, markedsfører og gennemfører ferierejser til udlandet, som langsigtet kan skabe et positivt bidrag til miljøet og befolkningen på rejsemålene.

• Rejsearrangørerne forpligter sig til alene at anvende hoteller, som aktivt tager afstand fra seksuel udnyttelse af børn, og som træffer nødvendige forholdsregler for at undgå sådanne overgreb.

• Rejsearrangørerne vælger lokale samarbejdspartnere, som, udover overholdelse af lokal lovgivning, tillige forholder sig aktivt til menneskerettigheder, børnearbejde, diskriminering og prostitution m.v.

• Rejsearrangørerne gennemfører rejser med respekt for nationale, kulturelle, natur-mæssige og religiøse særkender og traditioner; samt opfordrer de rejsende til at udvise samme respekt for lokale forhold.

3. Hensynet til dyreliv, klima og miljø

• Rejsearrangørerne i samarbejde med hotellerne tilrettelægger og gennemfører miljøprogrammer, som kan tilsikre ansvarlig anvendelse af naturressourcer, eksempelvis gennem reduktion af vand- og energiforbrug, affaldshåndtering og genbrug, forurening m.v.

• Rejsearrangørerne foretrækker flyselskaber, som målrettet arbejder på at reducere energiforbruget og CO2 udslippet med henblik på at minimere klimapåvirkningen.

• Rejsearrangørerne udarbejder en klima- og miljøpolitik for deres virksomhed.

• Rejsearrangørerne opfordrer deres lokale samarbejdspartnere og myndigheder til at forbedre deres bidrag til lokal, bæredygtig turismeudvikling og samarbejder og deler viden med dem for at styrke dette arbejde.

• Rejsearrangørerne medvirker til at dyrelivet, vegetationen, naturressourcer og kulturgenstandene på rejsemålene respekteres og bevares til glæde for både lokalbefolkningen og turisterne.

• Dyrevelfærd på rejsemålene tages alvorligt og opprioriteres, således at udflugter m.v., hvor de rejsende kommer tæt på levende dyr, tilrettelægges på en sådan måde, at dyrene opleves i deres naturlige miljø og sammenhæng.


Ansvarlighed kræver handling

Som supplement til og forudsætning for RIDs retningslinjer for ansvarlig turisme forpligter rejsearrangørerne sig til at overholde al relevant lovgivning og myndighedsbestemmelser i både Danmark og i de respektive modtagerlande.

RID vil fortsætte arbejdet for ansvarlig turisme i samarbejde med både nationale og internationale myndigheder og organisationer.

Rejsearrangørerne opfordres til at udarbejde egne politikker, målsætninger og mål inden for det sociale og miljømæssige område.

Herudover opfordres rejsearrangørerne til at give fornøden information til og oplæring af medarbejdere både på rejsemålene og i Danmark i relation til selskabernes holdning og til konkrete, forebyggende indsatser i forhold til de rejsende, lokalbefolkningen og miljøet.

RID vil løbende videreudvikle indholdet af dette sæt retningslinjer for ansvarlig turisme.

Kommentarer og bidrag i den forbindelse kan sendes til RID på adressen: Rejsearrangører i Danmark, C F Richs Vej 17, 2000 Frederiksberg.